top of page

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Massages en behandelingen

Aananda, praktijk voor yoga en massage, gevestigd aan de Hallenstraat 13, 7411 CZ te Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze verklaring. 

Contactgegevens:

Aananda, praktijk voor yoga en massage

t.a.v. Anja Beeuwkes

Hallenstraat 13,

7411 CZ deventer

+31655335918

KvK: 57489831

www.aananda.nl

info@aananda.nl

 

Om je tijdens sessies zo goed mogelijk te begeleiden hanteert Aananda, Yoga en Massage algemene voorwaarden.

Hierin is het algemeen contact vastgelegd.

 

Algemene voorwaarden

• De tijd die iemand te laat aanwezig is, wordt in mindering gebracht op de overeengekomen sessietijd.

• Voor een sessie worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.

• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt 100% van het geldende tarief in rekening gebracht.

• Wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname, bevalling, miskraam, of wanneer er complicaties zijn opgetreden in de postpartum periode, binnen deze 24 uur, dan wordt het geldende tarief niet in rekening gebracht.

• Wanneer er een postpartum pakket is afgenomen en er is een aanbetaling gedaan, kunnen de sessies niet meer worden geannuleerd. Wanneer er sprake is van een miskraam/verliesgeboorte, ziekenhuisopname of wanneer er complicaties zijn opgetreden in de postpartum periode kan het pakket worden aangepast.

• Betaling geschiedt na afloop van de sessie/behandeling middels een factuur, overboeking of contante betaling. In geval van een pakket is er een aanbetaling gedaan en geschied het overige deel zoals aangegeven door Aananda.

• De cliënt is te alle tijden verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid.

• Aspecten die van belang zijn aangaande de gezondheid van de cliënt, worden door de cliënt voorafgaan aan de sessie vermeld.

 

Privacy

Aananda hecht veel waarden aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil Aananda heldere en transparante informatie geven over hoe Aananda omgaat met persoonsgegevens.

Aananda, Yoga en Massage doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aananda, Yoga en Massage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat Aananda, Yoga en Massage:

• Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

• Verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

• Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

• Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wijst en deze respecteert.

Aananda, Yoga en Massage is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst met Aananda, Yoga en Massage kan dit via e-mail info@aananda.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Aananda, Yoga en Massage verwerkt persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt, doordat je gebruik maakt van de diensten (deelname) of omdat je deze zelf verstrekt. De gegevens verwerkt Aananda, Yoga en Massage om:

• De sessie goed en verantwoord af te kunnen stemmen op jouw situatie.

• Contact op te kunnen nemen met jou voor het maken/wijzigen van een afspraak.

• De betaling te verwerken.

Aananda, Yoga en Massage kan de volgende gegevens vragen:

• voor- en achternaam

• geslacht

• geboortedatum

• adresgegevens

• telefoonnummer

• e-mailadres

• medische gegevens indien nodig

• beroep en werkomstandigheden

• gezinssituatie

• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Gegevens via correspondentie

Bij een vraag is er een e-mailwisseling of telefoongesprek. Alle emailberichten worden maximaal een jaar bewaard en daarna verwijderd.

Soms vraagt Aananda, Yoga en Massage welke huisarts/verloskundige je hebt en voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten en medicijngebruik indien van toepassing. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van jou en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de diensten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Gegevens via aantekeningen

Indien gewenst kunnen bovenstaande gegevens door jou worden ingezien. Het verzoek daartoe

geschied altijd schriftelijk.

 

Gegevens via de website

De website van Aananda, Yoga en Massage heeft als doel je zo goed mogelijk te informeren. Hiervoor worden in sommige gevallen een minimum aan gegevens vastgelegd. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en waarom deze worden vastgelegd. De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Via de website kun je eencontactformulier invullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie met jou.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De gegevens op de website zijn altijd zo actueel mogelijk. Mocht blijken dat gegevens niet kloppen, worden deze zo spoedig mogelijk aangepast nadat deze zijn ontdekt.

Verwerken van uw gegevens

Aananda, Yoga en Massage verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen en om de dienstverlening aan te passen voor jou, je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om de dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, aantekeningen te delen met andere zorgverleners als je daar mondeling en schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Verder zal Aananda, Yoga en Massage de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. Tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte. Of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Mocht Aananda, Yoga en Massage overeenkomstig met jou, informatie verkrijgen van huisarts, therapeute, hulpverleners of derden, dan zal de bron altijd kenbaar worden gemaakt aan de cliënt.

Aananda, Yoga en Massage maakt geen gebruik van automatische besluitvormingen en profilering.

 

Bewaartermijn

Aananda, Yoga en Massage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na afronding van de diensten (deelname stopt)worden je persoonsgegevens maximaal 15 jaar voor volwassenen en 7 jaar voor minderjarigen bewaard.

 

Buiten de EU

Aananda, Yoga en Massage verstrekt geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU als daarom wordt gevraagd.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Hiervoor kun je Aananda, Yoga en Massage mailen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Aananda, Yoga en Massage. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wanneer Aananda, Yoga en Massage jouw gegevens verwerkt op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Hiervoor stuur je een mail naar info@aananda.nl

 

Beveiliging van jouw gegevens

Aananda, Yoga en Massage zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven in een mail naar info@aananda.nl

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem hiervoor dan direct contact op met Aananda, Yoga en Massage. Komen jullie er samen niet uit dan vindt Aananda, Yoga en Massage dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De privacyverklaring die te vinden is op website van Aananda, Yoga en Massage zal leidend zijn. Aananda, Yoga en Massage behoudt zich het recht toe om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Aananda, Yoga en Massage met gegevens omgaat, dan zal de privacyverklaring worden aangepast.

Over Aananda, Yoga en Massage

Aananda, Yoga en Massage is een bedrijf gevestigd in Deventer. Massages worden in de praktijk in Deventer en bij de cliënt thuis aangeboden.

Aananda, Yoga en Massage is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Anja Beeuwkes.

bottom of page